Павлодар облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы
Басты Іс-шаралар жоспары Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 2017 - 2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 2017 - 2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

Павлодар облысы әкімдігінің

2017 жылғы «21» ақпандағы

№ 31/2 қаулысына

қосымша

  

Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 - 2020 жылдарға арналған

мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 

2017 - 2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

 

Атауы

Өл-шем

бір-лігі

Аяқтау

ныса-ны

Орын-далу

мер-зімі

Орындауға жауаптылар

Оның ішінде жылдар бойынша

Қаржы-ландыру көздері

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Мақсаты: Мемлекеттік тіл – ұлт бірлігінің басты факторы

 

Нысаналы индикатор:

 

мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесі

%

 

 

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдері

80

84

87

 

 

Міндет:

 

1. Мемлекеттік тілді оқытудың әдіснамасын жетілдіру және стандарттау

 

Нәтижелер көрсеткіші:

 

онлайн режимінде қашықтан

%

 

 

Облыс тілдерді

50

60

75

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

қол жеткізу мүмкіндігімен ұйымдастырылған мемлекет-тік тілді оқыту орталықтары оқытушыларының біліктілігін арттыруға бағытталған іс-шаралардың үлесі

 

 

 

дамыту жөніндегі басқармасы

 

 

 

 

 

Іс-шара

1

Онлайн режимі арқылы қа-шықтан қол жеткізу мүмкін-дігін пайдалана отырып ұйым-дастырылған қазақ тілін оқыту орталықтары оқытушылары-ның біліктілігін арттыру бойынша семинар өткізу

мыңтг.

Семинар

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2000,0

1000,0

1000,0

Облыстық бюджет

 

Міндет:

 

2. Мемлекеттік тілді оқыту процесін ынталандыру

 

Нәтижелер көрсеткіші:

 

мемлекеттік тілді оқитындар санының өсуі (2013 жылмен салыстырғанда)

%

 

 

Облыс тілдерді

дамыту жөніндегі басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдері

70

80

90

 

 

Іс-шаралар

2

Мемлекеттік қызметшілер жә-не мемлекеттік қызметтер көр-сететін ұйымдардың қызмет-керлері үшін «Қазтест» қазақ

 

Диагнос-тикалық тестілеу

2017-

2019 жыл-дар

Облыс басқармалары,

қалалар мен ау-дандар әкімдері

Талап етілмейді

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі бойынша тестілеуді ұйымдастыруды қамтамасыз ету

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Облыстың барлық санаттағы азаматтарына мемлекеттік тіл-ді тегін оқытуды ұйымдастыру

мың тг.

Курстар

2017-2019

жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдері

4700,0

3000,0

3000,0

Облыстық бюджет

4

Флеш-тренингтік технология-ларды қолдану арқылы шетел-дегі қазақ диаспорасының өкілдері ана тілін меңгеруі үшін әдістемелік және ұйым-дастырушылық қолдау шара-ларын ұйымдастыру

мың

тг.

Курс

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2000,0

1000,0

2000,0

Облыстық бюджет

5

Аудармашылар мен іс жүргі-зушілерге семинар өткізу

мың

тг.

Семинар

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

500,0

500,0

500,0

Облыстық бюджет

6

Қазақ тілі бойынша флеш-тренингтік курстарды ұйым-дастыру

мың

тг.

Курстар

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1600,0

1300,0

1600,0

Облыстық бюджет

 

Мақсаты: Мемлекеттік тілді көпшіліктің кеңінен қолдануы

 

Міндет:

 

1. Мемлекеттік тілді қолдану мәртебесін арттыру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Іс-шара

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Мәртебелі тұлғаларды және қазақ тілінде сөйлейтін этнос-тардың танымал отбасыларын тарта отырып, мемлекеттік- жекешелік әріптестіктің бір- лескен акцияларын өткізу ар- қылы PR технологиясы бойын-ша мемлекеттік тілді көпші-лікке танымал ету жұмыста-рын ұйымдастыру

 

Акция-лар, флеш-мобтар

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөнін-дегі, білім беру, ішкі саясат басқармалары, «Нұр Отан» партиясы облыс-тық филиалы

(келісім бойын-ша), Павлодар облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы

(келісім бойынша)

Талап етілмейді

 

 

Міндет:

 

2. Мемлекеттік тілге сұранысты арттыру

 

Нәтижелер көрсеткіші:

 

мемлекеттік тілді көпшіліктің кеңінен қолдануына бағыттал-ған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың үлесі

%

 

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөнін-дегі, ішкі саясат басқармалары

10

10

10

 

 

Іс- шаралар

8

Халық арасында мемлекеттік тілді танымал ету және жеке субъектілердің іс жүргізуін

 

Қазақ-стан Респуб-

2017-2019 жыл-

Облыс тілдерді дамыту жөнін-дегі, білім беру,

Талап етілмейді

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

мемлекеттік тілге көшіруді жеделдету мақсатында мемле-кеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қоғамдық қозға-лыстарды, бірлескен акциялар-ды, жобаларды ұйымдастыру және өткізу кезінде қазақ тілін насихаттау

 

ликасы Мәде-ниет және спорт министр-лігіне, облыс әкіміне ақпарат

дар

ішкі саясат бас-қармалары, «Нұр Отан» партиясы облыстық фи-лиалы (келісім бойынша), Павло-дар облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы

(келісім бойынша)

 

 

9

Павлодар облысында тілдерді дамыту және тілдік ахуал ту-ралы деректер қорын қалып- тастыру мәселелері жөніндегі әлеуметтанушылық зерттеулер жүргізу

мың тг.

Кітапша-лар

2017-2019 жыл- дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1200,0

1300,0

1300,0

Облыстық бюджет

10

«Электрондық үкімет» шең-берінде электрондық қызмет-тер көрсетудің барлық дең-гейінде қазақ тілінің қолда-нылуын кеңейтуді қамтамасыз ету

 

Қазақ-

стан Респуб-ликасы Мәде-ниет және спорт

министр-

лігіне, облыс

2017-2019 жыл-дар

Облыс басқарма-лары, қалалар мен аудандар әкім-дері, «Азамат-тарға арналған үкімет» мемле-кеттік корпора-циясы» КЕ АҚ Павлодар облысы бойынша филиалы

Талап етілмейді

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

әкіміне ақпарат

 

«Халыққа қызмет көрсету орта-лығы» департа-менті (келісім бойынша)

 

 

11

Мәдениет ұйымдарының (театр, кино, кітапхана және т.б.) реперуарын қазақ тілін-дегі жаңа контентпен, оның ішінде балалар мен жасөспірім көрермендер аудиториясына арналған шығармалармен то-лықтыру

 

Қазақ-стан Респуб-ликасы Мәде-ниет және спорт министр-лігіне, облыс әкіміне ақпарат

2017-2019 жыл-дар

Облыс мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдері

Талап етілмейді

 

12

Бұқаралық мәдени, спорт және өзге де қоғамдық шараларды өткізу кезінде мемлекеттік тіл- ді кеңінен қолдануды қамта-масыз ету

 

Қазақ-стан Респуб-ликасы Мәде-ниет және спорт министр- лігіне,

2017-2019

жыл- дар

Облыс мәдениет, архивтер және құжаттама, дене тәрбиесі және спорт басқарма- лары, қалалар

мен аудандар әкімдері

Талап етілмейді

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

облыс әкіміне ақпарат

 

 

 

 

13

Халықаралық қызметте мемле-кеттік тілді қолдануды қамта-масыз ету

 

Қазақ-стан Респуб-ликасы Мәде-ниет және спорт министр-лігіне, облыс әкіміне ақпарат

2017-2019 жыл-дар

Облыс құрылыс, жолаушылар кө-лігі және автомо-биль жолдары,

кәсіпкерлік, сауда

және туризм

басқармалары

Талап етілмейді

 

14

«Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасы» тақы-рыбында дәрістер ұйымдас-тыру

 

Дәрістер

Тұ-рақты

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

Талап етілмейді

 

15

Облыста мемлекеттік тіл сая-сатын насихаттайтын ақпарат-тық-танымдық бағдарламалар-ды жергілікті теледидарда ұйымдастыру

мың

тг.

Телебағ-дарлама-лар

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1800,0

1800,0

1800,0

Облыстық бюджет

16

«Қазақстан Республикасында-ғы мемлекеттік тіл саясаты
» жарнамалық-имидждік ролик-

мың тг.

Роликтер

2017-2019 жыл-

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1500,0

1500,0

1500,0

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

терді жасау мен көрсетуді қам-тамасыз ету

 

 

дар

 

 

 

 

 

17

«Мемлекеттік тіл және отба-сы» радиохабарын өткізу

мың тг.

Радио-хабар-лар

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1350,0

1400,0

1400,0

Облыстық бюджет

18

Облыстағы тіл саясаты туралы имидждік шаралар бойынша жарияланымдарды ұйымдас-тыру

мың тг.

Газет шығару

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1000,0

1000,0

1000,0

Облыстық бюджет

19

Жергілікті дарындарды қолдау үшін облыстық радиода ақын-дар мүшәйра конкурсын ұйымдастыру

мың тг.

Конкурс

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

600,0

600,0

600,0

Облыстық бюджет

20

«Абай оқулары» облыстық конкурсын өткізу

мың тг.

Конкурс

2017-2019 жыл- дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1000,0

1000,0

1000,0

Облыстық бюджет

21

Облыстың үкіметтік емес ұйымдарымен және этномә-дени бірлестіктерінің басшы-ларымен «дөңгелек үстел» өткізу

мың тг.

Дөңге-лек үстел

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

60,0

60,0

60,0

Облыстық бюджет

22

Көркемсөз оқу шеберлерінің облыстық конкурсын өткізу

мың тг.

Конкурс

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

600,0

600,0

600,0

Облыстық бюджет

23

Мемлекеттік тілдің қолданыс

мың

Дик-

2017-

Облыс тілдерді

668,0

650,0

701,0

Облыстық

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

аясын біркелкілікке жеткізу үшін өңірлік алшақтықтарды еңсеруге басымдық беру мақ-сатында «Қазақстанның бола-шағы – қазақ тілінде» орыс тілді азаматтарға мемлекеттік тілді насихаттауға арналған іс-шаралар кешенін ұйымдас-тыру

тг.

тант, дебат-тық клуб, акция

2019 жыл-дар

дамыту жөніндегі басқармасы

 

 

 

бюджет

24

«Ой-сана» орыс тілі білгірлері-нің облыстық конкурсын өт-кізу

мың

тг.

Конкурс

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

600,0

600,0

600,0

Облыстық бюджет

25

Орыс жастары арасындағы қа-зақ тілі білгірлерінің «Тіл – па-расат» облыстық конкурсын өткізу

мың

тг.

Конкурс

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

490,0

600,0

600,0

Облыстық бюджет

 

Мақсаты: Дамыған тіл мәдениеті – зиялы ұлттың әлеуеті

 

Міндет:

 

1. Қазақ тілінің лексикалық қорын жетілдіру және жүйелеу

 

Іс-шара

26

Ономастиканың проблемалық мәселелері бойынша семинар ұйымдастыру

мыңтг.

Семинар

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

210,0

250,0

250,0

Облыстық бюджет

 

Міндет:

 

2. Тіл мәдениетін жетілдіру

 

Іс-шаралар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27

Ілеспе аударма бойынша семи-нар өткізу

мыңтг.

Семинар

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1400,0

1200,0

1400,0

Облыстық бюджет

28

Түркі тілдес халықтар жазба-лары күндерін өткізу

мың тг.

Қазақ-стан Респуб-ликасы Мәде-ниет және спорт министр-лігіне, облыс әкіміне ақпарат

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1000,0

900,0

900,0

Облыстық бюджет

29

Жастар форумын өткізу

мыңтг.

Форум

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

800,0

800,0

800,0

Облыстық бюджет

30

«Мемлекеттік тілде үздік қыз-мет көрсету» конкурсын өт-кізу

мыңтг.

Конкурс

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1000,0

1000,0

1000,0

Облыстық бюджет

31

«Мемлекеттік тіл және жас-тар» телеойынын өткізу

мыңтг.

Теле-ойын

2017 жыл

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1200,0

 

 

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32

«Бірлік» этнофестивалін өткізу

мыңтг.

Этно-фести-валь

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

500,0

500,0

500,0

Облыстық бюджет

 

Мақсаты: Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

 

Нысаналы индикаторлар:

 

облыстағы орыс тілін меңгер-ген тұрғындардың үлесі

%

 

 

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қалалар мен

аудандар әкімдері

98,5

98,6

98,7

 

 

этномәдени бірлестіктер жа-нындағы қазақ және ана тіл-дерін оқытатын курстармен қамтылған этностардың үлесі

%

 

 

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдері

80

84

87

 

 

облыстағы ағылшын тілін мең-герген тұрғындардың үлесі

%

 

 

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдері

22

23

24

 

 

облыстағы үш тілді (мемлекет-тік, орыс және ағылшын) мең-герген тұрғындардың үлесі

%

 

 

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдері

17

18

19

 

 

Міндеттер:

 

1. Коммуникативтік-тілдік кеңістіктегі орыс тілінің қызмет етуі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

2. Қазақстандағы тілдік әралуандықты сақтау

 

Нәтижелі көрсеткіш:

 

қазақ және ана тілдерін үйрету бойынша әдістемелік көмек-пен қамтылған этномәдени бірлестіктері бар этностардың үлесі

%

 

 

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдері

60

75

90

 

 

Іс-шаралар

33

Славян жазбалары күнін өткізу

мыңтг.

Концерт-

тік

бағдар-

лама

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

500,0

550,0

550,0

Облыстық бюджет

34

«Тіл – достық құралы» кон-церттік бағдарламасын өткізу

мыңтг.

Концерт-тік

бағдар-лама

2017-2019 жыл-дар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

1200,0

1200,0

1200,0

Облыстық бюджет

 

Міндет

 

3. Ағылшын және басқа да шет тілдерін оқып-үйрену

 

Іс-шаралар

35

Мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік және ағылшын тілдерін оқытуды ұйымдас-тыру

мыңтг.

Курс-тар

2017-2019 жылдар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдері

1800,0

1373,0

1700,0

Облыстық бюджет

36

«Тілдарын» облыстық олим-

мың

Облыс-

2017-

Облыс тілдерді

600,0

550,0

550,0

Облыстық

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

пиадасын өткізу

тг.

тық олим-пиада

2019 жылдар

дамыту

жөніндегі басқармасы

 

 

 

бюджет

37

«Тіл шебері» облыстық кон-курсын өткізу

мың тг.

Кон-курс

2017-2019

жылдар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

700,0

600,0

600,0

Облыстық бюджет

 

Жиыны

32578,0

26833,0

28711,0

Облыстық бюджет

                                     

 


2017-05-29 12:08:10

СЕНIМ ТЕЛЕФОНЫ
32-91-74
CALL CENTER

Жаңалықтар мұрағаты

акорда 100 100

СұрақСұрақтар мұрағаты

Ауданның қандай мәселесі Сізді көбірек алаңдатады?
Дауыс берді: 42
Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми сайты
Стратегиясы Қазақстан 2050
ҚР Президентінің "Нұрлы жол – болашаққа бастар жол" атты Жолдауы
Павлодар облысының әкімдігі
Халықтық IPO бағдарламасы
Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі
Қазақстан Стратегиясы 2050
Центр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан
EXPO 2017
Назарбаев орталығы
ҚР Әділет министрлігі
ҚАЗТЕСТ
Қазақстан Республикасының электрондық лицензиялауы
Отау ТВ
Павлодар облысының ақпараттық ресурсы
Мүлікті жария ету
«Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі» АҚ
«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Қазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығы
Сот кабинеті
Рухани әлем
Астана экономикалық форумы
 • Мекенжайы

  Павлодар қаласы,
  Қайырбаев көшесі, 32

 • Телефон

  8 (7182) 32-67-81
  32-81-14

 • E-mail

  tilder32@gmail.com

 • Соц. сети