Павлодар облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы
Басты Іс-шаралар жоспары 2011-2013 жылдарға тілдерді дамыту мен қолданудың іс-шаралар жоспары

2011-2013 жылдарға тілдерді дамыту мен қолданудың іс-шаралар жоспары

Тілдерді дамыту мен қолданудың іс-шаралар жоспары

Павлодар облысы әкімдігінің 2011 жылғы 29 қыркүйектегі № 192/8 қаулысы

Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын

Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 2011-2013 жылдарға

арналған іс-шаралар жоспары туралы

 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 27-бабы 2-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы "Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" № 110 Жарлығын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 шілдедегі "Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2011-2013 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" № 878 Қаулысын іске асыру мақсатында облыс әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасында тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 2011-2013 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Қалалар мен аудандар әкімдері, облыстық бюджеттен қаржылан- дырылатын атқарушы органдардың басшылары:

Жоспарды іске асыру бойынша қажетті шаралар қолдансын;

облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасын Жоспардың орындалу барысы туралы жартыжылдық және жыл қорытындылары бойынша хабардар етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау және Жоспарды іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіру облыс әкімінің орынбасары Ә.Қ. Ғалымоваға жүктелсін.

Облыс әкімі Б. Сағынтаев

 

Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған

 

мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі

 

2011-2013 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

 

 

р/с

 

Іс-шаралар

Аяқталу

нысаны

Орындауға

жауаптылар

Орын-

далу мерзімі

Болжамды шығындар

(млн. теңге)

Қаржы-ландыру көздері

1

2

3

4

5

6

7

1. Мақсаты: Мемлекеттік тіл - ұлт бірлігінің басты факторы

Міндеттер:

1. Мемлекеттік тілді оқытудың әдіснамасын жетілдіру және стандарттау

2. Мемлекеттік тілді оқытудың инфрақұрылымын дамыту

3. Мемлекеттік тілді оқыту үдерісін ынталандыру

1

Облыстың барлық санаттағы азамат-тарына мемлекеттік тілді тегін оқыту-ды ұйымдастыру

Қазақстан Республи-касының

Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

3,000

2,000

3,100

Облыстық бюджет

2

Аудармашылар мен іс жүргізушілерге семинар өткізу

Облыс әкіміне

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі

2011 жыл

2012 жыл

0,300

0,340

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

 

 

ақпарат

басқармасы

2013 жыл

0,360

 

3

Қазақстан Республикасының қолда-ныстағы заңнама талаптарына сәйкес қазақ тілі оқытушыларының біліктілі-гін арттыруды қамтамасыз ету

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс білім беру басқармасы, Пав-лодар мемлекет-тік педагогикалық институты (келі-сім бойынша),

С. Торайғыров атындағы Павло-дар мемлекеттік университеті (ке-лісім бойынша), Инновациялық Еуразия универ-ситеті (келісім бойынша)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

Бөлінген қаражат шеңберінде

Облыстық бюджет

4

Аккредиттелген Қазақ тілін оқыту ор-талықтарының мониторингін жүргізу

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2013 жыл

 

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

5

Мемлекеттік және басқа да тілдерді тиімді оқыту мақсатында лингафон кабинеті мен интерактивті кешенді са- тып алу

Лингафон кабинеті мен инте- рактивті

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2012 жыл

2,000

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

 

 

кешенді сатып алу

 

 

 

 

6

Ілеспе аударма жасау жөніндегі мамандардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

2011 жыл

0,600

Облыстық бюджет

7

Қазақ тілін оқыту орталықтары оқы-тушыларының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об- лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2012 жыл

2013 жыл

0,341

Облыстық бюджет,

ҚазақстанРеспубли-касының заңнама-сымен тыйым са-лынбаған өзге де қаражат көздері

2. Мақсат: Мемлекеттік тілдің кеңінен қолдануын көпшілікке тарату

Міндеттер:

1. Мемлекеттік тілді қолдану мәртібесін арттыру

2. Мемлекеттік тілге сұранысты арттыру

8

Орталық атқарушы органдардың ау-мақтық бөлімшелерінің және аудан-дардың атқарушы органдарының Қа- зақстан Республикасының тіл туралы

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

1

2

3

4

5

6

7

 

заңнамасын сақтауына бақылауды Қа-зақстан Республикасының заңнамасы-мен белгіленген тәртіпте жүзеге асы-ру

 

 

 

 

 

9

Облыстың мемлекеттік органдарында Қазақстан Республикасының тіл тура-лы заңнамасының сақталуына авто-маттандырылған жүйе бойынша мо-ниторинг жүргізуді жалғастыру

Монито-ринг

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

10

Қазақстан Республикасы заңнамасы-ның мемлекеттік тілде және басқа тілдердегі телехабарлар көлемінің арақатынасын сақтау жөніндегі талап-тарының орындалуын қамтамасыз ету

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс ішкі саясат басқармасы

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

11

Павлодар облысында мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмыс тобының қызметін жалғастыру

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

12

Павлодар облысында тілдерді дамыту мәселелері бойынша әлеуметтану зерттеулерін жүргізу және тілдік аху-ал туралы деректер қорын қалыптас-тыру жөніндегі жұмысты жалғастыру

Облыс

әкіміне

ақпарат

Облыс тілдерді

дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

0,650

0,700

0,750

Облыстық

бюджет

13

Электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді ұсынуда мемлекеттік тіл-дің қолданылуын қамтамасыз ету

Қазақстан Республи-касының

Облыс басқарма- лары, қалалар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Мәдениет министр- лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

 

 

 

етілмейді

14

Көлік, байланыс, сауда, денсаулық сақтау, тұрмыстық қызмет көрсету са-лаларында, анықтамалық-ақпараттық қызметтерде мемлекеттік тілдің қол-данылуына жәрдемдесу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөнінде-гі, жолаушылар көлігі және авто-мобиль жолдары, кәсіпкерлік және өнеркәсіп, ден-саулық сақтау басқармалары, қалалар мен ау-дандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

15

"Қазақстан Республикасының тіл ту-ралы заңнамасы" тақырыбында дәріс-тер ұйымдастыру

Дәрістер

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

16

Облыс театрларының репертуарларын қазақ тіліндегі, оның ішінде балалар мен жасөспірім көрермендер аудито-риясына бағытталған жаңа контент-пен толықтыруды жандандыру

Қазақстан Республи-касының

Мәдениет министр- лігіне, об-лыс әкімі-

Облыс мәдениет басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

1

2

3

4

5

6

7

 

 

не ақпарат

 

 

 

 

17

Бұқаралық мәдени, спорт және басқа да қоғамдық іс-шараларды өткізу ке-зінде мемлекеттік тілді кеңінен қолда-нуды қамтамасыз ету

Қазақстан Республи- касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс басқарма-лары, қалалар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

Бөлінген қаражат шеңберінде

Облыстық бюджет

18

Теледидарда облыста тіл саясатын на-сихаттайтын ақпараттық-танымдық хабарды ұйымдастыру

Қазақстан Республи-касының

Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

2,598

2,600

2,820

Облыстық бюджет

19

Қазақ тіліндегі КВН ойындарын өткі-зу

Қазақстан Республи-касының

Мәдениет министр- лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,800

0,810

0,900

Облыстық бюджет

20

"Қазақстан Республикасындағы мем-лекеттік тіл саясаты 
" жарнамалық-

ҚазақстанРеспубли-

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі

2011 жыл

2012 жыл

1,000

1,100

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

 

имидждік роликтерді жасау мен көр-сетуді қамтамасыз ету

касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

басқармасы

2013 жыл

1,200

 

21

Мемлекеттік тіл саясатын насихаттай-тын "Достық кеңістігі" web-сайты-ның қызмет етуін, жаңартылуын және қолдауын қамтамасыз ету

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

0,046

0,100

0,150

Облыстық бюджет

22

"Ертіс дидары" газетін шығаруды жалғастыру

Газет шығару

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1,429

1,650

1,700

Облыстық бюджет

23

"Мемлекеттік тіл және отбасы" радио-хабарын өткізу

ҚазақстанРеспубли-касының

Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі- не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,500

0,520

0,550

Облыстық бюджет

24

Жергілікті дарындарды қолдау мақ-сатында облыстық теледидар мен ра-диода ақындар мүшәйрасын ұйымдас-тыру

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,400

0,450

2,000

Облыстық бюджет

25

Қазақ фольклоры апталығын өткізу

Облыс әкіміне

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі

2011 жыл 2012 жыл

1,000

1,050

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

 

 

ақпарат

басқармасы, қала- лар мен аудандар әкімдері

2013 жыл

1,100

 

26

Мемлекеттік тілді насихаттау мәселе-лері жөнінде өзге ұлт студент жаста-рының қатысуымен "дөңгелек үстел" ұйымдастыру

"Дөңгелек үстел"

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

0,025

0,030

0,040

Облыстық бюджет

27

Қазақ тілі білгірлерінің "Тіл - адам жанын танудың кілті" атты облыстық конкурсын өткізу

Конкурс

Облыс тілдердідамыту жөніндегібасқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,200

0,230

0,250

Облыстық бюджет

28

"Мемлекеттік қызмет және мемлекет-тік тіл" конкурсын өткізу

Конкурс

Облыс тілдердідамыту жөніндегібасқармасы

2011 жыл

 

0,200

 

Облыстық бюджет

29

Көркемсөз оқу шеберлерініңоблыс-тық конкурстарын өткізу

Конкурс-тар

Облыс тілдердідамыту жөніндегібасқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,600

0,690

0,720

Облыстық бюджет

30

Әр түрлі ұлт өкілдері арасында Абай поэзиясы білгірлерінің "Мақсұтым тіл ұстартып, өнер шашпақ" облыстық көркем оқуларын өткізу

Облыстық оқулар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, об- лыс Қазақстан халқы ассамблея-сы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,200

0,230

0,250

Облыстық бюджет

31

"Мемлекеттік тілдегі ең үздік сайт" конкурсын ұйымдастыру

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011жыл

2012 жыл 2013 жыл

0,300

0,350

0,400

Облыстық бюджет

 

1

2

3

4

5

6

7

32

Облыстық жастар форумын өткізу

Форум

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

0,090

Облыстық бюджет

3. Мақсат: Дамыған тіл мәдениеті - зиялы ұлттың әлеуеті

Міндеттер:

1. Қазақ тілінің лексикалық қорын жетілдіру және жүйелеу

2. Тіл мәдениетін жетілдіру

33

Облыстық ономастика комиссиясы-ның жұмысын қамтамасыз ету

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

34

Облыс қалалары мен ауылдарының көшелерінде орналасқан көрнекі ақпа-раттың: маңдайша, стенд, билборд мә-тіндерінің ресімделуіне тексеру жүр-гізу

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

35

Мемлекеттік тілді дамыту, іс жүргізу, терминология мәселелері жөнінде облыс ғалымдарының қатысуымен "дөңгелек үстел" ұйымдастыру

"Дөңгелек үстел 
"

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,025

0,030

0,040

Облыстық бюджет

4. Мақсат: Қазақстан халқының лингвистикалық капиталын дамыту

Міндеттер:

1. Коммуникативтік - тілдік кеңістіктегі орыс тілінің қолданылуы

2. Қазақстандағы тілдік әралуандықты сақтау

3. Ағылшын және басқа да шет тілдерін оқып-үйрену

1

2

3

4

5

6

7

36

Мемлекеттік қызметшілерге мемле-кеттік және ағылшын тілдерін оқыту-ды ұйымдастыру

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс басқарма-лары, қалалар мен аудандар әкімдері

2011 жыл 2012 жыл

2013 жыл

Бөлінген қаражат шеңберінде

Облыстық бюджет

37

Жексенбілік мектептердің ұлттық бө-лімшелеріне арналған оқу-әдістеме-лік құралдарын шығаруды қамтама-сыз ету

Оқу-әдіс-темелік құралдар шығару

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, об-лыс Қазақстан халқы ассамблея-сы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

0,550

0,560

0,580

Облыстық бюджет

38

Славян жазбалары күнін өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,300

0,330

0,350

Облыстық бюджет

39

Түркі тілдес халықтар жазбалары күн-дерін өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді

дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,900

0,950

0,980

Облыстық

бюджет

40

Облыс этномәдени бірлестіктерінің қатысуымен ұлттық тілдер мен мәде-ниетті сақтау және дамыту проблема-лары бойынша "дөңгелек үстел" өт-кізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, об-лыс Қазақстан халқы ассамблея-сы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

0,025

0,030

0,040

Облыстық бюджет

41

"Тіл - достық құралы" фестивалін өт- кізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, об- лыс Қазақстан халқы ассамблея-

2011 жыл 2012 жыл

2013 жыл

0,650

0,700

0,720

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

сы

 

 

 

42

Облыстың мектепке дейінгі мекеме- лері үшін балаларға арналған мемле-кеттік тілдегі оқулықтарды сатып алу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл 2012 жыл

2013 жыл

0,725

1,100

1,200

Облыстық бюджет

43

Тіл саясатының үштұғырлығы шеңбе-рінде "Тілдарын" атты облыстық кон-курсты өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,400

0,420

0,430

Облыстық бюджет

44

Орыс тілі білгірлерінің "Тіл - барлық білімнің кілті" атты облыстық кон-курс өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,200

0,230

0,250

Облыстық бюджет

45

Павлодар облысында ұлтаралық және конфессияаралық келісімге бағыттал-ған мемлекеттік тіл саясатының, мем-лекеттің ішкі саясатының іске асыры-лу барысы туралы мақалаларды ай-мақтық БАҚ-та тұрақты жариялауды ұйымдастыру

Мақала-ларды жариялау, Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне ақпарат

Облыс ішкі сая-сат, тілдерді да-мыту жөніндегі басқармалар, об-лыс Қазақстан халқы ассамблея-сы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бөлінген қаражат шеңберінде

Облыстық бюджет

46

Тілдерді оқыту жөніндегі мемлекеттік орталықтарда ағылшын және басқа да шет тілдерін оқыту курстарының са-нын ұлғайту

ҚазақстанРеспубли- касының Мәдениет министр- лігіне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, Пав-лодар мемлекет- тік педагогикалық институты (келі-сім бойынша),

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

 

Қаржы шығында- ры талап етілмейді

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

С. Торайғыров атындағы Павло-дар мемлекеттік университеті (ке-лісім бойынша)

 

 

 

Барлығы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

17,713

19,541

20,910

Облыс-тық бюджет

 

р/с

 

Іс-шаралар

Аяқталу

нысаны

Орындауға

жауаптылар

Орын-

далу мерзімі

Болжамды шығындар

(млн. теңге)

Қаржы-ландыру көздері

1

2

3

4

5

6

7

1. Мақсаты: Мемлекеттік тіл - ұлт бірлігінің басты факторы

Міндеттер:

1. Мемлекеттік тілді оқытудың әдіснамасын жетілдіру және стандарттау

2. Мемлекеттік тілді оқытудың инфрақұрылымын дамыту

3. Мемлекеттік тілді оқыту үдерісін ынталандыру

1

Облыстың барлық санаттағы азамат-тарына мемлекеттік тілді тегін оқыту-ды ұйымдастыру

Қазақстан Республи-касының

Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

3,000

2,000

3,100

Облыстық бюджет

2

Аудармашылар мен іс жүргізушілерге семинар өткізу

Облыс әкіміне

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі

2011 жыл

2012 жыл

0,300

0,340

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

 

 

ақпарат

басқармасы

2013 жыл

0,360

 

3

Қазақстан Республикасының қолда-ныстағы заңнама талаптарына сәйкес қазақ тілі оқытушыларының біліктілі-гін арттыруды қамтамасыз ету

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс білім беру басқармасы, Пав-лодар мемлекет-тік педагогикалық институты (келі-сім бойынша),

С. Торайғыров атындағы Павло-дар мемлекеттік университеті (ке-лісім бойынша), Инновациялық Еуразия универ-ситеті (келісім бойынша)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

Бөлінген қаражат шеңберінде

Облыстық бюджет

4

Аккредиттелген Қазақ тілін оқыту ор-талықтарының мониторингін жүргізу

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2013 жыл

 

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

5

Мемлекеттік және басқа да тілдерді тиімді оқыту мақсатында лингафон кабинеті мен интерактивті кешенді са- тып алу

Лингафон кабинеті мен инте- рактивті

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2012 жыл

2,000

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

 

 

кешенді сатып алу

 

 

 

 

6

Ілеспе аударма жасау жөніндегі мамандардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

2011 жыл

0,600

Облыстық бюджет

7

Қазақ тілін оқыту орталықтары оқы-тушыларының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об- лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2012 жыл

2013 жыл

0,341

Облыстық бюджет,

ҚазақстанРеспубли-касының заңнама-сымен тыйым са-лынбаған өзге де қаражат көздері

2. Мақсат: Мемлекеттік тілдің кеңінен қолдануын көпшілікке тарату

Міндеттер:

1. Мемлекеттік тілді қолдану мәртібесін арттыру

2. Мемлекеттік тілге сұранысты арттыру

8

Орталық атқарушы органдардың ау-мақтық бөлімшелерінің және аудан-дардың атқарушы органдарының Қа- зақстан Республикасының тіл туралы

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

1

2

3

4

5

6

7

 

заңнамасын сақтауына бақылауды Қа-зақстан Республикасының заңнамасы-мен белгіленген тәртіпте жүзеге асы-ру

 

 

 

 

 

9

Облыстың мемлекеттік органдарында Қазақстан Республикасының тіл тура-лы заңнамасының сақталуына авто-маттандырылған жүйе бойынша мо-ниторинг жүргізуді жалғастыру

Монито-ринг

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

10

Қазақстан Республикасы заңнамасы-ның мемлекеттік тілде және басқа тілдердегі телехабарлар көлемінің арақатынасын сақтау жөніндегі талап-тарының орындалуын қамтамасыз ету

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс ішкі саясат басқармасы

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

11

Павлодар облысында мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмыс тобының қызметін жалғастыру

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

12

Павлодар облысында тілдерді дамыту мәселелері бойынша әлеуметтану зерттеулерін жүргізу және тілдік аху-ал туралы деректер қорын қалыптас-тыру жөніндегі жұмысты жалғастыру

Облыс

әкіміне

ақпарат

Облыс тілдерді

дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

0,650

0,700

0,750

Облыстық

бюджет

13

Электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді ұсынуда мемлекеттік тіл-дің қолданылуын қамтамасыз ету

Қазақстан Республи-касының

Облыс басқарма- лары, қалалар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Мәдениет министр- лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

 

 

 

етілмейді

14

Көлік, байланыс, сауда, денсаулық сақтау, тұрмыстық қызмет көрсету са-лаларында, анықтамалық-ақпараттық қызметтерде мемлекеттік тілдің қол-данылуына жәрдемдесу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөнінде-гі, жолаушылар көлігі және авто-мобиль жолдары, кәсіпкерлік және өнеркәсіп, ден-саулық сақтау басқармалары, қалалар мен ау-дандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

15

"Қазақстан Республикасының тіл ту-ралы заңнамасы" тақырыбында дәріс-тер ұйымдастыру

Дәрістер

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

16

Облыс театрларының репертуарларын қазақ тіліндегі, оның ішінде балалар мен жасөспірім көрермендер аудито-риясына бағытталған жаңа контент-пен толықтыруды жандандыру

Қазақстан Республи-касының

Мәдениет министр- лігіне, об-лыс әкімі-

Облыс мәдениет басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

1

2

3

4

5

6

7

 

 

не ақпарат

 

 

 

 

17

Бұқаралық мәдени, спорт және басқа да қоғамдық іс-шараларды өткізу ке-зінде мемлекеттік тілді кеңінен қолда-нуды қамтамасыз ету

Қазақстан Республи- касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс басқарма-лары, қалалар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

Бөлінген қаражат шеңберінде

Облыстық бюджет

18

Теледидарда облыста тіл саясатын на-сихаттайтын ақпараттық-танымдық хабарды ұйымдастыру

Қазақстан Республи-касының

Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

2,598

2,600

2,820

Облыстық бюджет

19

Қазақ тіліндегі КВН ойындарын өткі-зу

Қазақстан Республи-касының

Мәдениет министр- лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,800

0,810

0,900

Облыстық бюджет

20

"Қазақстан Республикасындағы мем-лекеттік тіл саясаты 
" жарнамалық-

ҚазақстанРеспубли-

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі

2011 жыл

2012 жыл

1,000

1,100

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

 

имидждік роликтерді жасау мен көр-сетуді қамтамасыз ету

касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

басқармасы

2013 жыл

1,200

 

21

Мемлекеттік тіл саясатын насихаттай-тын "Достық кеңістігі" web-сайты-ның қызмет етуін, жаңартылуын және қолдауын қамтамасыз ету

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

0,046

0,100

0,150

Облыстық бюджет

22

"Ертіс дидары" газетін шығаруды жалғастыру

Газет шығару

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1,429

1,650

1,700

Облыстық бюджет

23

"Мемлекеттік тіл және отбасы" радио-хабарын өткізу

ҚазақстанРеспубли-касының

Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі- не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,500

0,520

0,550

Облыстық бюджет

24

Жергілікті дарындарды қолдау мақ-сатында облыстық теледидар мен ра-диода ақындар мүшәйрасын ұйымдас-тыру

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,400

0,450

2,000

Облыстық бюджет

25

Қазақ фольклоры апталығын өткізу

Облыс әкіміне

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі

2011 жыл 2012 жыл

1,000

1,050

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

 

 

ақпарат

басқармасы, қала- лар мен аудандар әкімдері

2013 жыл

1,100

 

26

Мемлекеттік тілді насихаттау мәселе-лері жөнінде өзге ұлт студент жаста-рының қатысуымен "дөңгелек үстел" ұйымдастыру

"Дөңгелек үстел"

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

0,025

0,030

0,040

Облыстық бюджет

27

Қазақ тілі білгірлерінің "Тіл - адам жанын танудың кілті" атты облыстық конкурсын өткізу

Конкурс

Облыс тілдердідамыту жөніндегібасқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,200

0,230

0,250

Облыстық бюджет

28

"Мемлекеттік қызмет және мемлекет-тік тіл" конкурсын өткізу

Конкурс

Облыс тілдердідамыту жөніндегібасқармасы

2011 жыл

 

0,200

 

Облыстық бюджет

29

Көркемсөз оқу шеберлерініңоблыс-тық конкурстарын өткізу

Конкурс-тар

Облыс тілдердідамыту жөніндегібасқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,600

0,690

0,720

Облыстық бюджет

30

Әр түрлі ұлт өкілдері арасында Абай поэзиясы білгірлерінің "Мақсұтым тіл ұстартып, өнер шашпақ" облыстық көркем оқуларын өткізу

Облыстық оқулар

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, об- лыс Қазақстан халқы ассамблея-сы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,200

0,230

0,250

Облыстық бюджет

31

"Мемлекеттік тілдегі ең үздік сайт" конкурсын ұйымдастыру

Конкурс

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011жыл

2012 жыл 2013 жыл

0,300

0,350

0,400

Облыстық бюджет

 

1

2

3

4

5

6

7

32

Облыстық жастар форумын өткізу

Форум

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

0,090

Облыстық бюджет

3. Мақсат: Дамыған тіл мәдениеті - зиялы ұлттың әлеуеті

Міндеттер:

1. Қазақ тілінің лексикалық қорын жетілдіру және жүйелеу

2. Тіл мәдениетін жетілдіру

33

Облыстық ономастика комиссиясы-ның жұмысын қамтамасыз ету

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

34

Облыс қалалары мен ауылдарының көшелерінде орналасқан көрнекі ақпа-раттың: маңдайша, стенд, билборд мә-тіндерінің ресімделуіне тексеру жүр-гізу

Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне, об-лыс әкімі-не ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, қала-лар мен аудандар әкімдері

Тұрақты

 

Қаржы шығында-ры талап етілмейді

35

Мемлекеттік тілді дамыту, іс жүргізу, терминология мәселелері жөнінде облыс ғалымдарының қатысуымен "дөңгелек үстел" ұйымдастыру

"Дөңгелек үстел 
"

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,025

0,030

0,040

Облыстық бюджет

4. Мақсат: Қазақстан халқының лингвистикалық капиталын дамыту

Міндеттер:

1. Коммуникативтік - тілдік кеңістіктегі орыс тілінің қолданылуы

2. Қазақстандағы тілдік әралуандықты сақтау

3. Ағылшын және басқа да шет тілдерін оқып-үйрену

1

2

3

4

5

6

7

36

Мемлекеттік қызметшілерге мемле-кеттік және ағылшын тілдерін оқыту-ды ұйымдастыру

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс басқарма-лары, қалалар мен аудандар әкімдері

2011 жыл 2012 жыл

2013 жыл

Бөлінген қаражат шеңберінде

Облыстық бюджет

37

Жексенбілік мектептердің ұлттық бө-лімшелеріне арналған оқу-әдістеме-лік құралдарын шығаруды қамтама-сыз ету

Оқу-әдіс-темелік құралдар шығару

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, об-лыс Қазақстан халқы ассамблея-сы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

0,550

0,560

0,580

Облыстық бюджет

38

Славян жазбалары күнін өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,300

0,330

0,350

Облыстық бюджет

39

Түркі тілдес халықтар жазбалары күн-дерін өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді

дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,900

0,950

0,980

Облыстық

бюджет

40

Облыс этномәдени бірлестіктерінің қатысуымен ұлттық тілдер мен мәде-ниетті сақтау және дамыту проблема-лары бойынша "дөңгелек үстел" өт-кізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, об-лыс Қазақстан халқы ассамблея-сы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

0,025

0,030

0,040

Облыстық бюджет

41

"Тіл - достық құралы" фестивалін өт- кізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, об- лыс Қазақстан халқы ассамблея-

2011 жыл 2012 жыл

2013 жыл

0,650

0,700

0,720

Облыстық бюджет

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

сы

 

 

 

42

Облыстың мектепке дейінгі мекеме- лері үшін балаларға арналған мемле-кеттік тілдегі оқулықтарды сатып алу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл 2012 жыл

2013 жыл

0,725

1,100

1,200

Облыстық бюджет

43

Тіл саясатының үштұғырлығы шеңбе-рінде "Тілдарын" атты облыстық кон-курсты өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,400

0,420

0,430

Облыстық бюджет

44

Орыс тілі білгірлерінің "Тіл - барлық білімнің кілті" атты облыстық кон-курс өткізу

Облыс әкіміне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

0,200

0,230

0,250

Облыстық бюджет

45

Павлодар облысында ұлтаралық және конфессияаралық келісімге бағыттал-ған мемлекеттік тіл саясатының, мем-лекеттің ішкі саясатының іске асыры-лу барысы туралы мақалаларды ай-мақтық БАҚ-та тұрақты жариялауды ұйымдастыру

Мақала-ларды жариялау, Қазақстан Республи-касының Мәдениет министр-лігіне ақпарат

Облыс ішкі сая-сат, тілдерді да-мыту жөніндегі басқармалар, об-лыс Қазақстан халқы ассамблея-сы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бөлінген қаражат шеңберінде

Облыстық бюджет

46

Тілдерді оқыту жөніндегі мемлекеттік орталықтарда ағылшын және басқа да шет тілдерін оқыту курстарының са-нын ұлғайту

ҚазақстанРеспубли- касының Мәдениет министр- лігіне ақпарат

Облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, Пав-лодар мемлекет- тік педагогикалық институты (келі-сім бойынша),

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

 

 

Қаржы шығында- ры талап етілмейді

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

С. Торайғыров атындағы Павло-дар мемлекеттік университеті (ке-лісім бойынша)

 

 

 

Барлығы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

17,713

19,541

20,910

Облыс-тық бюджет

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}


2013-10-24 17:47:46

СЕНIМ ТЕЛЕФОНЫ
32-91-74
CALL CENTER

Жаңалықтар мұрағаты

акорда 100 100

СұрақСұрақтар мұрағаты

Ауданның қандай мәселесі Сізді көбірек алаңдатады?
Дауыс берді: 42
Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми сайты
Стратегиясы Қазақстан 2050
ҚР Президентінің "Нұрлы жол – болашаққа бастар жол" атты Жолдауы
Павлодар облысының әкімдігі
Халықтық IPO бағдарламасы
Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі
Қазақстан Стратегиясы 2050
Центр оценки эффективности деятельности государственных органов Республики Казахстан
EXPO 2017
Назарбаев орталығы
ҚР Әділет министрлігі
ҚАЗТЕСТ
Қазақстан Республикасының электрондық лицензиялауы
Отау ТВ
Павлодар облысының ақпараттық ресурсы
Мүлікті жария ету
«Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі» АҚ
«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Қазақстанның ветеринарлық дәрігерлерінің қауымдастығы
Сот кабинеті
Рухани әлем
Астана экономикалық форумы
 • Мекенжайы

  Павлодар қаласы,
  Қайырбаев көшесі, 32

 • Телефон

  8 (7182) 32-67-81
  32-81-14

 • E-mail

  tilder32@gmail.com

 • Соц. сети